WET ZORG EN DWANG

Werkwijze

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening zoals dementie. De Wzd geldt ook voor cliënten met NAH, Korsakov of de ziekte van Huntington met neurocognitieve beperkingen die overeenkomstig zijn met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Dit blijkt uit een indicatiebesluit of uit een verklaring van een ter zake deskundige arts.

De Wzd stelt eisen aan het maken van afspraken over de zorg en ondersteuning. Deze afspraken beschrijven wij bij Activiteitenboerderij Rutgers in het zorgplan. Dit wordt altijd in samenspraak met de deelnemer of diens vertegenwoordiger gedaan. Het verlenen van zorg vindt plaats op basis van dit zorgplan. Er wordt samen met de deelnemer gekeken welke zorg zoveel mogelijk aansluit bij de zorgbehoefte van de deelnemer. Ons uitgangspunt is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, soms komt het echter voor dat dit niet anders kan.

Bij de intake van een nieuwe deelnemer worden middels het intakeformulier de aanwezige risico’s besproken met de deelnemer en diens vertegenwoordiger. Binnen de Activiteitenboerderij hebben wij huisregels opgesteld die voor alle deelnemers gelden, deze worden bij de start kenbaar gemaakt. Binnen zes weken stellen wij een zorgplan op waarin de zorgdoelen en afspraken vastgelegd zijn. Wanneer er meerdere risico’s zijn betreft agressie of bijvoorbeeld onveilige situaties door weglopen, worden deze helder beschreven. Voor iedere deelnemer wordt jaarlijks een evaluatie gehouden met, waar nodig, meerdere disciplines. Bij complexere casussen vinden deze gesprekken frequenter plaats. Telkens worden de risico’s besproken en afwegingen gemaakt om te kijken welke zorg er geboden kan worden en of de begeleiding passend is.

Bij kwetsbare ouderen is er een Ouderen Geneeskundige die betrokken is bij multidisciplinair overleg. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er een Arts Verstandelijk Gehandicapten die we zo nodig kunnen raadplegen. Bij jeugd met een complexe hulpvraag is er de mogelijkheid tot het meedenken van een Orthopedagoog.

Preventief handelen

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk preventief te werk te gaan zodat we op een alternatieve manier een positieve invloed kunnen uitoefenen op het gedrag en welzijn van deelnemers.

Soms ontstaat er een spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid. De afweging die door begeleiding wordt gemaakt, wordt telkens opnieuw gedaan. Hierin vindt overleg plaats met de deelnemer, familie en collega’s wat het best passend is. De risico’s op ernstig nadeel worden besproken evenals wat nog acceptabel is. Wanneer blijkt dat de nodige zorg niet meer geboden kan worden zijn familie en vertegenwoordigers van de deelnemer op de hoogte en wordt er naar een andere plek gezocht voor de juiste zorg. We betrekken daarbij zoveel mogelijk de deelnemer. Wanneer eenvoudige oplossingen mogelijk zijn met betrekking tot de bejegening en tegemoetkomingen aan iemand wensen of voorkeuren wordt hier, mits passend binnen de missie en visie van de Activiteitenboerderij, aan tegemoet gekomen.

Overige punten waarop wij preventief te werk gaan:

  • We zetten ons in om een fijne omgeving te creëren. Voorkomen prikkels die onrust veroorzaken en zorgen voor prikkels die bijdragen aan ontspanning en plezier.
  • Binnen het team zijn we alert op het rapporteren van onrust bij deelnemers. Met name als dit vaker voorkomt beschrijven we hoe vaak, hoe lang en waardoor dit plaatsvindt zodat deze gegevens meegenomen kunnen worden in een overleg.
  • We investeren in het goed leren kennen van de deelnemer zodat we kunnen aansluiten bij hun beleving en meer begrip hebben voor oorzaken van het gedrag. Waar nodig hebben wij contact met familie en naasten om bepaalde gedragingen te kunnen duiden. Daarbij leveren wij maatwerk om zo aan te sluiten bij de individuele behoeftes van de deelnemer.
  • Binnen het begeleiden zijn we op zoek naar vrijwillige alternatieven. Wat dat is, verschilt van mens tot mens. Bij sommige deelnemers voelt een deursignalering als een beperking in de privacy, bij de ander geef het juist een veilig gevoel. Dit alles wordt besproken en concreet beschreven in het zorgplan.
  • Op de boerderij bieden we een adequate dagbesteding, we streven ernaar situaties om te buigen en mensen uit te dagen zodat verveling niet plaats kan vinden.
  • Om valrisico’s te vermijden houden we rekening met de inrichting van de omgeving.

Onvrijwillige zorg

Alleen als het écht niet anders kan, komt het soms voor dat wij onvrijwillige zorg toepassen. Wanneer hier sprake van is streven wij er naar dat dit zo kort en het minst ingrijpend plaatsvindt. Hierbij zal er dan ten alle tijden een overleg plaatsvinden met familie of vertegenwoordigers van een deelnemer.

Aan de toepassing van onvrijwillige zorg in de praktijk zijn een aantal voorwaarden verbonden. De veiligheid van de deelnemer staat voorop, dit proberen we te waarborgen door een goede dialoog met de vertegenwoordiger, een goede risico-inschatting te maken en te zorgen dat er deskundige medewerkers bij betrokken zijn.

Wanneer een deelnemer en diens vertegenwoordiger instemt met de zorg en de deelnemer zich er niet tegen verzet maar het wel gaat om de beperking van bewegingsvrijheid, is bij ons de besluitvormingsprocedure voor onvrijwillige zorg altijd van toepassing. Het gaat hierbij om deelnemers waarbij wij het gaan en staan op dat moment voor korte tijd beperken. Hierbij volgen wij het stappenplan dat opgesteld is als richtlijn voor het hanteren van de Wzd.

Stappenplan

In een apart document staat het stappenplan dat in werking treedt zodra er sprake is van onvrijwillige zorg. De Wzd functionaris die hierbij geconsulteerd dient te zijn is aangewezen door de Coöperatie Boer en Zorg. De arts (of gedragsdeskundige) die als deskundige mee dient te kijken kunnen wij, passend bij de betreffende doelgroep, raadplegen.