PRIVACYBELEID

Activteitenboerderij Rutgers is een kleinschalige zorgonderneming. Wij bieden onze diensten aan op basis van de wetgeving WMO, JW en WLZ. Dit doen we niet alleen maar samen met onze medewerkers, vrijwilligers en stagiairs.

Als onderneming zijn we op basis van wetgeving verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Dit is voor een deel ook privacy gevoelige informatie. In sommige gevallen moeten we ook informatie delen met andere organisaties of bedrijven. Denk daarbij aan gemeenten, gezondheidsorganisaties, of de belastingdienst. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom worden deze persoonsgegevens door ons dan ook zo zorgvuldig mogelijk verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat:

 • Wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • De door ons verwerkte persoonsgegevens beperken zich tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij geven geen gegevens door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Als wij gegevens met andere organisaties moeten delen, dan maken we afspraken met derde partijen om er voor te zorgen dat deze niet voor anderen doeleinden worden gebruikt;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en dat spreken we ook met partijen af die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen op uw verzoek worden ingezien en indien nodig gecorrigeerd of verwijderd.

Website: www.activiteitenboerderij-rutgers.nl

Als u onze website bezoekt dan kunt u ook via onze website om informatie vragen. Van uw bezoek aan onze website registreren wij geen gegevens. Als u via onze website om informatie vraagt krijgt u deze op uw eigen uitdrukkelijke verzoek toegestuurd op het door u verstrekte e-mail adres. Wij zullen uw e-mail adres niet voor andere doeleinden gebruiken of doorspelen aan derden.

Wijzigingen

De wetgeving rondom uw privacy is volop in ontwikkeling. Wij zullen proberen om daar passend op in te spelen.. Daarom kan deze privacyverklaring worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op onze website: www.activiteitenboerderij-rutgers.nl

Het gebruik van persoonsgegevens betreffende medewerkers

Wij verwerken persoonsgegevens als je bij ons komt werken als medewerker, vrijwilliger of stagiair. In dit kader verwerken wij bijvoorbeeld je CV, motivatiebrief, NAW-gegevens en periodiek leggen we gegevens vast over je functioneren. Ook moeten we gegevens gebruiken voor onder anderen verloning, fiscaliteiten en bijvoorbeeld voor ondersteuningsmogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de rol waarin je bij ons werkt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geslacht en geboortedatum
 • E-mail adres en telefoonnummer
 • Samenstelling huishouden
 • CV en motivatiebrief
 • Opleidingsniveau
 • Functie
 • IBAN, BSN
 • Gegevens ten aanzien van functioneren
 • Gegevens ten behoeve van de loonadministratie
Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens alleen ten behoeve van de administratie in het kader van jouw studie, de loonadministratie en de beoordeling van je functioneren.

Verstrekking aan derden

Wij gebruiken deze gegevens voor onze eigen administratie en organisatie. Denk daarbij aan de personeelsregistratie, loonadministratie. Gegevens over jouw functioneren gebruiken we om de gewenste ontwikkeling te documenteren en om deze met je te kunnen bespreken.

Wij delen alleen de strikt noodzakelijke gegevens met derden en alleen voor de genoemde doeleinden. Wij delen geen informatie met derden voor andere doelen dan waarvoor we ze hebben verzameld, denk daarbij aan bijvoorbeeld reclame of (consumenten) gedrag.

In het kader van je studie werken we samen met de betreffende opleider. Deze kan vragen om beoordelingen en observaties. Dit soort informatie delen we alleen nadat wij ze met jou hebben besproken en afgestemd.

In het kader van de loonadministratie werken we samen met een verwerkers organisatie. Met heb hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten over hoe om te gaan met informatie.

Het gebruik van persoonsgegevens betreffende deelnemers

Voor deelnemers die diensten afnemen bij Activiteitenboerderij Rutgers verwerken wij persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van onze dienstverlening verwerken wij bijvoorbeeld uw kennismakings-/opnamegesprek, gegevens over de zorgvraag en zorgbehoefte, diagnostische gegevens, gegevens te aanzien van uw medicijngebruik. Maar ook leggen we periodiek observatie- en functioneringsgegevens vast.

Deze gegevens gebruiken we op u passende zorg en begeleiding te kunnen bieden. Ook hebben wij gegevens nodig om voor uw gezondheid te kunnen zorgen. We moeten gegevens vastleggen om de ontwikkelingen van uw welzijn en gezondheid te kunnen beoordelen en hierop in te spelen.

Persoonsgegevens
 • Naam, adres een woonplaats
 • Geslacht en geboortedatum
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Samenstelling gezin, huishouden en belangrijkste netwerk
 • Opname- en overdrachtsgegevens rondom uw ziektebeeld, diagnose
 • Levensloop / biografie
 • Ziektekostenverzekering
 • IBAN, BSN
 • Gegevens ten aanzien van uw gezondheid en functioneren
 • Observaties, rapportages en evaluaties
Doeleinden

De door u verstrekte gegevens worden onder andere gebruikt om de zorgafspraken met opdrachtgevers vast te kunnen leggen. Daarnaast stellen we met behulp van deze een zorgplan op waarin we de doelen van begeleiding met u afstemmen. We observeren, rapporteren en leggen gegevens vast op uw persoonlijke ontwikkeling te kunnen beoordelen en met u te bespreken.

Verstrekking aan derden

Wij gebruiken deze gegevens voor onze eigen (zorg)administratie en (zorg)organisatie. Gegevens over uw functioneren gebruiken we om de gewenste ontwikkeling te documenteren en om dze met u en uw netwerk te kunnen bespreken.

In het kader van de zorgopdracht zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen met de opdrachtgever(s). Deze vraagt (vragen) periodiek om afstemming over de ontwikkelingen in uw gezondheid. Desbetreffende informatie delen we alleen nadat we deze met u hebben besproken en afgestemd en in overleg met u.

Wij delen alleen de strikt noodzakelijke gegevens met derden en alleen voor de genoemde doeleinden. We delen geen informatie met derden voor andere doelen dan waarvoor we ze hebben verzameld, denk daarbij aan bijvoorbeeld reclame of consumenten(gedrag).

In het kader van de (zorg)administratie en (zorg)organisatie werken we samen met en verwerkersorganisatie. Met hen hebben wie een verwerkingsovereenkomst gesloten over hoe om te gaan met informatie.